فصلنامه حسابداری مالی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1- کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان و دست‌اندرکاران مسائل مختلف حسابداری
2- نشر پژوهش های حسابداری
3- نشریه یافته ها و نظریه های جدید در زمینه حسابداری
4- فراهم آوردن زمینه تبادل نظر در مسائل حسابداری
5- کمک به ترویج و توسعه کاربرد روش های نوین حسابداری در کشور
6- معرفی و نقد کتاب ها و نرم افزارهای حسابداری
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حسابداری مالی:
http://qfaj.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب