فصلنامه حسابداری مالی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر تاکیا مهد اسکندر استاد حسابداری دانشگاه کبانگسان مالزی
دکتر محسن دستگیر استاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه email:dastmw@yahoo.com
دکتر سیدمصطفی جزایری دانشیار حسابداری دانشگاه متروپولیتن منچستر   email:m.jazaeri@mmu.ac.uk
دکتر امید پورحیدری دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنرکرمان  email: opourheidari@uk.ac.com
دکتر فرزاد کریمی استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه  email:f_karimi110@yahoo.com
دکتر ولی خدادادی دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز  email:vkhodadadi@scu.ir
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد دانشیار مدیریت مالی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران email:vakilifard.phd@gmail.com
دکتر حسنعلی سینایی دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز  email:Ha_sinaei@yahoo.com
دکتر فریدالدین علامه حائری استادیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
دکتر شکراله خواجوی دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز  email:shkhajavi@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حسابداری مالی:
http://qfaj.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب