فصلنامه حسابداری مالی- صفحه اصلی
مشخصات نویسندگان مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/13 | 
در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس دستورالعمل انتشار مقالات، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)
لازم است مشخصات نویسنده مسئول با فرم تعهد نویسندگان و نام کاربری ارسال کننده مقاله دقیقا یکسان باشد.
لازم است حتما مقاله با کاربری نویسنده مسئول ارسال شود. در صورتی که بین نام نویسنده مسئول و نام کاربری مغایرت وجود داشته باشد، فرآیندهای بعدی مقاله انجام نخواهد شد. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حسابداری مالی:
http://qfaj.ir/find.php?item=1.38.35.fa
برگشت به اصل مطلب